Program i metody pracy

W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez ministra edukacji narodowej. 

 

W roku przedszkolnym 2020/2021 dzieci 3 letnie będą pracować w oparciu o serię „Entliczek” z wydawnictwa Nowa Era. Odwołuje się ona do najnowszych koncepcji pedagogicznych. Można w niej znaleźć zintegrowane treści edukacji: polonistycznej, przyrodniczo-społecznej, matematycznej, plastyczno-technicznej, muzycznej oraz zdrowotno-ruchowej. Program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki” stawia dziecko w centrum zainteresowania, tym samym dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. W najmłodszej grupie przedszkolnej najważniejszy jest proces adaptacji oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Program wpisuje się w koncepcję zasad pracy pedagogicznej realizując zasady: zaspokajania potrzeb, aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego, a także integracji.

 

W roku przedszkolnym 2020/2021 dzieci 4 letnie będą pracować w oparciu o serię „Dzieciaki w Akcji” z wydawnictwa Nowa Era. Dzieciaki w akcji to seria napisana na podstawie najnowszych wyników badań psychologicznych i pedagogicznych dotyczących edukacji małego dziecka – wspiera wszechstronny rozwój dzieci. Łączy nowoczesne rozwiązania z najlepszymi, sprawdzonymi doświadczeniami praktyków. Nawiązuje do przyjętego w przedszkolu systemu integracji treści zgodnie ze "strefą najbliższego rozwoju".  Seria ta łączy edukację z rozwojem, tworząc dziecku przestrzeń do zabawy i uczenia się, wprowadza wartości jako naturalne etapy rozwoju poznawania świata, kładąc nacisk na przeżywanie i wychowanie, a także prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji.

 

 Dzieci w grupie 5-o latków w tym roku przedszkolnym pracują z podręcznikami wydawnictwa WSIP - "Planeta Dzieci"

Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie. Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, która zaczyna się w przedszkolu. 

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

♥ wychowanie w duchu wartości,

♥ nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,

♥ atrakcyjne zabawy z kodowaniem,

Planeta dzieci. Pięciolatek. BOX to komplet materiałów do nauki i zabawy w przedszkolu.

Pakiet zawiera: 

• Planeta dzieci. Pięciolatek. Karty pracy. Część 1 - 4

• Planeta dzieci. Pięciolatek. Zeszyt grafomotoryczny

• Planeta dzieci. Pięciolatek. Wyprawka na dobry start

• Planeta dzieci. Pięciolatek. Kodowanie

• Planeta dzieci. Pięciolatek. Alfabet z obrazkami

 

 Dzieci w grupie 6-o latków w tym roku przedszkolnym pracują z podręcznikami wydawnictwa MAC „Odkrywamy siebie – złota kolekcja”.

 Karty pracy z których dzieci korzystają codziennie pozwalają między innymi na rozwijanie takich kompetencji jak:

  • Sprawność manualna. Różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości dziecka zadania, które ćwiczą rączkę w sposób niełatwy do osiągnięcia bez odpowiednich pomocy.
  • Logiczne myślenie. Istotny aspekt w rozwoju przedszkolaków, umożliwiający głębsze zrozumienie problemu i poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań.
  • Percepcja wzrokowa. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozwijają spostrzegawczość, orientację przestrzenną i orientację na kartce.
  • Koncentracja uwagi. Dzięki zróżnicowanym treściom zdecydowanie łatwiejsze jest stawianie dziecku wymagań możliwych do zrealizowania, zgodnych z poziomem jego rozwoju psychofizycznego.
  • Inteligencja emocjonalna, ze szczególnym naciskiem na istotną w dalszych etapach edukacji naukę empatii i współpracy w grupie.
  • Aktywność twórcza, która ma ogromny wpływ na rozwój wyobraźni i kreatywności dzieci.

Treści zawarte w podręcznikach są skonstruowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC. Program ten jest innowacyjny i umiejętnie łączy zapisy podstawy programowej wychowania przedszkolnego z kształtowaniem kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym.